Revision

Revisionen tar utgångpunkt i bolagets centrala delar och utgår från den riskanalys vi gör av kundens verksamheten.  Lite förenklat är revisionen uppdelad i två delar, dels revisionen av räkenskaperna och dels av styrelsens förvaltning. Slutprodukten är revisionsberättelsen som är en offentlig handling. I revisionsberättelsen uttalar vi oss huruvida bolaget och dess företrädare uppfyller lagar, regler och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten. Kort och gott en kvalitétsstämpel för att bolagets alla intressenter såsom ägare, Skatteverket, leverantörer och kreditgivare skall kunna fatta viktiga beslut. Vi är inriktade på mindre ägarledda bolag upp till tjugofem anställda, det är där vi är effektiva och kan göra som störst nytta.

Revisorn som rådgivare

Mer än revision…. Förutom den revisionsberättelse som vi upprättar efter genomförd granskning så är vår målsättning att skapa ett mervärde för våra kunder. Rätt utnyttjat så är det oerhört värdefullt att kunna vända sig till en rådgivare som  är påläst om just ditt företag.

Kontakta din revisor

031-670480

 

ISA och kvalitetssäkring

Vi utför revisionen enligt gällande regelverk benämt ISA ,International standard auditing och är medlemmar  i FAR, vilket ställer långtgående krav på oss revisorer. Det arbete vi utför utvärderas kontinuerligt av revisorsnämnden som är en statlig tillsynsmyndighet för kvalificerade revisorer.

 

”Mer än revision… Vi vill bidra med lite mer än bara en revisionsberättelse ”